Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG TIN DỰ ÁN - ĐẤU THẦU

TB chào bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum

 

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum

 - Địa chỉ trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 - Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống (5610); Đại lý du lịch - Điều hành tour du lịch (7911, 7912); Dịch vụ hổ trợ liên quan quảng bá và tổ chức tour du lịch (7920); Vận tải hành khách đường bộ bằng taxi (4931); Mua bán đồ uống không cồn, có cồn (rượu, bia) (4633); Dịch vụ tắm hơi, massage (9610); Kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ kiều hối; Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa.

 - Vốn điều lệ: theo Phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Công ty là:  3.533.550.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng) . Tuy nhiên, sau khi tổ chức bán cổ phần lần 1 vẫn còn một số tồn tại về mặt tài chính chưa được xử lý. Vì vậy, UBND tỉnh Kon Tum đã cho chủ trương xử lý các tồn tại này tại Văn bản số 2628/VP-KT ngày 06/12/2017. Sau khi xử lý, vốn điều lệ của Công ty được xác định lại là:  2.085.570.000 đồng (Hai tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

 Tại thời điểm xác định lại giá trị doanh nghiệp, Công ty vẫn còn khoản nợ phải thu tồn đọng chưa được xử lý là: 365.475.108 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn, một trăm không tám đồng). Mặt khác, Công ty chưa hoàn thành kiểm tra quyết toán thuế.

 2. Mục đích chào bán: Bán tiếp số cổ phần chưa bán hết của Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum (Công ty) bao gồm: (i) số cổ phần chưa bán hết của cuộc đấu giá công khai được Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (BVSC) tổ chức ngày 22/6/2016, (ii) số cổ phần người lao động và (iii) tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp từ chối mua theo Phương án cổ phần hoá Công ty đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 05/02/2016.

 3. Cổ phần chào bán thỏa thuận:

 

- Loại cổ phần chào bán thỏa thuận:            Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần:                                   10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần chào bán thỏa thuận:        203.570  cổ phần.

- Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận:        10.000 đồng/cổ phần.

 4. Đối tượng chào bán:

 - Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

 - Nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

 - Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

 - Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Du lịch Kon Tum (Ban Chỉ đạo cổ phần hóa); ngoại trừ Giám đốc Công ty không được tham gia mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần của Công ty.

 5. Điều kiện tham gia thỏa thuận:

 - Nhà đầu tư nộp ngay số tiền đặt cọc tương đương 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán trước khi nộp Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần. Công ty sẽ không tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần nếu nhà đầu tư không nộp đủ số tiền đặt cọc theo quy định.

- Nhà đầu tư có nộp Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần đã điền đầy đủ thông tin (theo mẫu kèm theo Thông báo này) cho Công ty trong thời gian đăng ký mua cổ phần.

- Nhà đầu tư phải ghi giá đặt mua cổ phần, ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức) vào Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần (theo mẫu kèm theo Thông báo này) và nộp lại cho Ban Chỉ đạo cổ phần hoá tại buổi họp thỏa thuận mua bán cổ phần theo đúng thời gian quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

 6. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần và đặt cọc mua cổ phần:

 - Thời gian: Từ 7h30 ngày 16/01/2018 đến 16h00 ngày 25/01/2018.

 - Địa điểm tại:

 + Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum. Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

+ Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 92 Phan Châu Trinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 - Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tương ứng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Tiền đặt cọc được chuyển khoản vào tài khoản sau:

 + Chủ tài khoản: Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum.

+ Số tài khoản: 0765000462749

+ Tại ngân hàng: Vietcombank– Chi nhánh Kon Tum.

+ Nội dung nộp tiền: Họ tên đầy đủ của nhà đầu tư, số CMND (đổi với nhà đầu tư cá nhân) hoặc Giấy ĐKDN (đổi với nhà đầu tư tổ chức), nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum.

 7. Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần hợp lệ: là Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần chỉ ghi 01 (một) giá đặt mua; giá đặt mua phải lớn hơn hoặc bằng giá khởi điểm chào bán; có ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức) và được nộp lại cho được gởi tới Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum tại buổi họp thỏa thuận mua bán cổ phần theo đúng thời gian quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

 8. Giá đặt mua cổ phần: Là giá đặt mua được nhà đầu tư ghi trong Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần. Mỗi nhà đầu tư chỉ được ghi 01 (một) giá đặt mua tương ứng với toàn bộ số lượng cổ phần đăng ký mua. Trường hợp có sự khác nhau giữa giá đặt mua bằng số và giá đặt mua bằng chữ ghi trong Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần của nhà đầu tư thì giá đặt mua bằng chữ được xem là giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư.

 9. Xác định kết quả bán thỏa thuận:

 - Địa điểm: Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum. Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 - Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 29/01/2018.

 - Tại thời điểm xác định kết quả bán thỏa thuận, Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ tiến hành mở các Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần của nhà đầu tư để xác định số lượng cổ phần được mua của từng nhà đầu tư theo nguyên tắc sau:

 + Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần hợp lệ: Nhà đầu tư sẽ được mua toàn bộ số lượng cổ phần đã đăng ký mua theo giá đặt mua ghi trong Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần.

 + Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần hợp lệ: Việc xác định số lượng cổ phần được mua của từng nhà đầu tư được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn theo giá đặt mua của nhà đầu tư từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cổ phần chào bán. Nhà đầu tư đặt mua cổ phần ở mức giá nào thì sẽ mua cổ phần ở mức giá đó.

 + Tại mức giá đặt mua thấp nhất được mua cổ phần, trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên đặt giá bằng nhau nhưng số cổ phần còn lại chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua của các nhà đầu tư, thì số cổ phần được mua của từng nhà đầu tư được xác định như sau:

 

 

Số cổ phần

nhà đầu tư được mua

 

=

 

Số cổ phần còn lại chào bán

 

 

X

 

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua tại mức giá đặt mua thấp nhất được mua cổ phần

 

 

Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua tại mức giá đặt mua thấp nhất được mua cổ phần

 

+ Số cổ phần được mua của mỗi nhà đầu tư phải là số nguyên và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

 

+ Trường hợp còn dư cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có số lượng cổ phần đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đặt mua thấp nhất được mua cổ phần.

 

- Sau khi xác định số lượng cổ phần được mua của từng nhà đầu tư, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ gửi Thông báo kết quả bán thỏa thuận (bằng đường thư/fax/email) đến từng nhà đầu tư đã nộp Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần.

 10. Thời gian, địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần:

 - Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 30/01/2018 đến 16h00 ngày 02/02/2018. Kết thúc thời gian thanh toán tiền mua cổ phần, nhà đầu tư được mua cổ phần nhưng không thanh toán đầy đủ số tiền mua cổ phần theo Thông báo kết quả bán thỏa thuận thì xem như nhà đầu tư đã từ chối quyền mua toàn bộ số cổ phần được mua và sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.

 - Địa điểm: Nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần bằng tiền mặt tại trụ sở chính Công ty hoặc chuyển khoản theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký kết giữa nhà đầu tư được mua cổ phần và Công ty.

 11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua cổ phần:

 - Bắt đầu từ 7h30 ngày 30/01/2018 đến 16 h00 ngày 31/01/2018 tại Trụ sở chính Công ty.

 12. Các trường hợp nhà đầu tư bị loại khỏi đợt chào bán thỏa thuận và không được nhận lại tiền đặt cọc:

 Nhà đầu tư sẽ bị loại khỏi đợt chào bán thỏa thuận và không được nhận lại số tiền đã đặt cọc trong các trường hợp sau:

 - Nhà đầu tư không nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần và tham gia thỏa thuận theo đúng quy định tại Quy chế;

- Nhà đầu tư bỏ giá dưới mức giá khởi điểm;

- Nhà đầu tư ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần; 

- Nhà đầu tư không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần;

- Nhà đầu tư ghi Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần hoặc thương thảo với Công ty số lượng cổ phần nhiều hơn số lượng cổ phần đã đăng ký mua;

- Nhà đầu tư có sổ lượng cổ phần chào mua vượt quá tổng số lượng cổ phần chào bán thỏa thuận tối đa;

- Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần không có dấu treo của Công ty;

- Nhà đầu tư không thực hiện ký kết Biên bản thương thảo và/hoặc Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp và/hoặc Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Quy chế.

- Nhà đầu tư được mua cổ phần nhưng không thanh toán đủ số tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần được mua.

13. Các quy định khác:

+ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần.

            + Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: 203.570 cổ phần.

Tài liệu đính kèm:

   1. Thông báo bán đấu giá tại đây

   2. Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận trực tiếp cổ phần

   3. Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần

   4. Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần chưa bán hết của Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 27/12/2017 Lượt xem : 1247
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết