Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Công bố quyết định thanh tra tài chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

 Thực hiện chương trình Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019 đã được Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-STC ngày 30/11/2018. Thanh tra Sở Tài chính đã trình Giám đốc Sở Tài chính ký ban hành Quyết định số 267/QĐ-STC ngày 11/10/2019 về việc thành lập Đoàn thanh tra tài chính thanh tra tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

 Cuộc họp công bố Quyết định thanh tra số 267/QĐ-STC ngày 11/10/2019 và trao đổi phổ biến một số vấn đề liên quan triển khai công tác nghiệp vụ trong thời gian thanh tra tại đơn vị theo Quyết định ban hành diễn ra vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2019.

Nội dung cuộc họp công bố Quyết định: Được sự uỷ quyền của Giám đốc Sở Tài chính tại Kế hoạch Đoàn thanh tra số 2959/KH-ĐTT đã được giám định Sở Tài chính phê duyệt ngày 11/10/2019. Trưởn Đoàn thanh tra ông: Thái Vĩnh Bình - Chánh thanh tra Sở thay mặt cho Đoàn thanh tra tiến hành công bố toàn văn nội dung Quyết định số 267/QĐ-STC ngày 11/10/2019 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc thành lập đoàn thanh tra tài chính niên độ kế toán năm 2017 và 2018 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

Phổ biến về nghĩa vụ và quyền hạn, trách nhiệm của đơn vị được thanh tra , Trưởng Đoàn thanh tra, thanh tra viên và các thành viên Đoàn thanh tra theo quy định của Pháp luật hiện hành; tóm tắt mục đích yêu cầu, nội dung Kế hoạch thanh tra và đề nghị đơn vị phối hợp trong thời gian thanh tra tại đơn vị, sắp xếp phòng làm việc, bố trí cán bộ làm việc cùng đoàn thanh tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn, thống báo về quy trình lịch làm việc hàng ngày và trao đổi thông tin, báo cáo giữa Đoàn thanh tra với Trường chính trị tỉnh trong thời gian Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra thực tế tại đơn vị theo Quyết định …
Phổ biến cho đơn vị được thanh tra biết về nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng , thành viên Đoàn thanh tra được quy định tại Điều 46 và Điều 47 của Luật thanh tra năm 2010; nhiệm vụ , quyền hạn của người ra Quyết định thanh tra được quy định tại Điều 48 của Luật thanh tra; các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

Nghĩa vụ và quyền hạn của của đối tượng (đơn vị được thanh tra) quy định tại Điều 57 Luật thanh tra quy định về các quyền của đối tượng thanh tra; Điều 58 quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Ông: Thái Vĩnh Bình- Chánh thanh tra Sở Tài chính, Trưởng đoàn, Công bố Quyết định số 267/QĐ-STC, ngày 11/10/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Đoàn thanh tra tài chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

Tham dự buổi Công bố quyết định thanh tra gồm có:
Đoàn thanh tra: Ông: Thái Vĩnh Bình - Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn; Ông: Trần Trọng Đức - Phó Chánh thanh tra, Phó Trưởng đoàn và các thành viên gồm: Ông: Võ Tấn Duy - Phó Chánh thanh tra; Ông: Nguyễn Hoàng Hữu Tân - chuyên viên phòng Thanh tra.

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum: Ông Đặng Luận - Hiệu Trưởng; Bà: Quách Thị Minh Thúy - Phó Hiệu Trưởng; Ông: Mai Văn Bay - Trưởng phòng TCHC-TTTL; Bà: Nguyễn Thị Hằng - Kế toán, cùng các Trưởng, phó khoa phòng chuyên môn trực thuộc Trường chính trị tham dự.

Tham dự cuộc họp công bố Quyết định thanh tra số 267/QĐ-STC ngày 11/10/2019. Ông Đặng Luận - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, đại diện đơn vị đã phát biểu thống nhất với những nội dung Trưởng đoàn thanh tra đã nêu, chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra và bố trí nhân sự, cung cấp tài liệu, số liệu đầy đủ, kịp thời cho Đoàn thanh tra.
Sau đó, Đoàn thanh tra và Trường Chính trị đã bàn bạc, trao đổi các nội dung liên quan để tiến hành thanh tra nhằm đảm bảo hoàn thành cuộc thanh tra theo kế hoạch, mục đích và yêu của cuộc thanh tra đề ra. Hai bên cùng thống nhất nội dung và ghi nhận lại bằng biên bản công bố Quyết định thanh tra lưu trữ hồ sơ.

Buổi công bố quyết định thanh tra tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày./.
 

TVB-TT

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/10/2019 Lượt xem : 150
Quay Về

LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết