Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Công tác quyết toán dự án hoàn thành, quản lý chi phí quản lý dự án & vốn đầu tư CTMT quốc gia

 Ngày 14 tháng 11 năm 2019 Bộ Tài chính có Văn bản số 13836/BTC-ĐT về kết quả kiểm tra tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí quản lý dự án và vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương. Trong đó, Bộ Tài chính đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại về công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công tác quản lý vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia; nêu rõ những nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực tài chính đầu tư.

Bên cạnh đó, tại Văn bản nêu trên Bộ Tài chính đã nêu rõ các giải pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện trong công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công tác quản lý vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia. Một số giải pháp xử lý chính như sau:
1. Đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành
(1) Về phía các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành (chậm lập, chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán). Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các chủ đầu tư vi phạm như: công khai danh sách chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.
Chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Trên cơ sở kết quả quyết toán dự án hoàn thành, xác định công nợ để ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, không để nợ đọng.
(2) Đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu:
Chấp hành đúng quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để gửi cơ quan thẩm tra quyết toán thẩm tra theo quy định. Quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành.
Nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, giải trình… trong thẩm tra quyết toán.
 (3) Đối với cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán:
Đề xuất kịp thời trong giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc lập, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018.
Kiện toàn bộ phận cán bộ thẩm tra quyết toán để đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính (số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018).
2. Về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
(1) Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan cập nhật cơ chế chính sách của nhà nước, thực hiện công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại các Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2019 và số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019.
(2) Đối với cơ quan tài chính: Thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp phản ánh khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
(3) Đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án: Thực hiện quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại các Thông tư: số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2019 và số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính.
3. Về quản lý vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia:
(1) Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Khẩn trương phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 đã được giao; đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục thanh toán, tránh dồn nhiều vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, để tìm ra nguyên nhân thực hiện và giải ngân chậm ở từng dự án. Rà soát và quyết định điều chuyển vốn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền để điều chuyển kế hoạch vốn của những dự án không có khả năng thực hiện được cho các dự án hoàn thành, có khả năng thực hiện để phấn đấu giải ngân hết kế hoạch được giao.
Tăng cường công tác trao đổi thông tin với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền sớm có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Có chế tài xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không thực hiện hết kế hoạch vốn đã được giao.
Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện rà soát phân bổ và thanh toán vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng đối tượng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016, số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 và số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016.
(2) Đối với các chủ đầu tư, ban quản  lý dự án:
Khẩn trương tổ chức triển khai các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao kế hoạch năm 2019 theo đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ động phối hợp với các nhà thầu, các đơn vị tư vấn để giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất với cấp trên có biện pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án./.

Văn bản đính kèm 13836/BTC-ĐT

VCC-TCĐT

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 09/12/2019 Lượt xem : 621
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết