Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 13/11/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum và Kế hoạch số 85-KH/ĐUK, ngày 26/11/2018 của Đảng ủy khối về tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Ngày 05/12/2018 tại Hội trường Sở Tài chính Chi bộ Sở đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

 

Đồng chí U Thị Thanh – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở quán triệt các nội dung

 

 Thay mặt Chi bộ, Đồng chí U Thị Thanh – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, công chức Sở nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận và quy định của Đảng, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 05/12/2018 Lượt xem : 176
Quay Về

Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết