Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Phòng Tài chính Đầu tư hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam

 Hòa trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử, cả nước đang phấn khởi, tự hào kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019). Qua 74 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành cùng lịch sử đất nước, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng: Những thành tựu mà ngành tài chính đạt được là công sức của toàn Đảng, toàn dân, của các thế hệ cán bộ tài chính; là sự hợp tác, giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của các ngành, các cấp, các địa phương và của nhân dân cả nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

 

Trên tinh thần đó, toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính Kon Tum nói chung và công chức, người lao động Phòng Tài chính Đầu tư nói riêng đã, đang và sẽ tiếp tục hăng hái phấn đấu thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao góp phần quan trọng vào thành công của ngành Tài chính tỉnh nhà trong thời gian qua và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ ngày càng đòi hỏi cao hơn trong thời gian tới.

Trong những năm qua, công tác Tài chính đầu tư đã đạt được những thành tựu nổi bật như: (1) đối với tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Giám đốc Sở tặng giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) đối với cá nhân được Bộ Tài chính tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chính Việt Nam vì đã có 15 năm thành tích, sự cống hiến trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành tài chính Việt Nam Giám đốc sở tặng giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ….

Phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đã đạt được, mặt khác Phòng Tài chính Đầu tư cũng nhận thấy còn một số khó khăn, vướng mắc mà các chủ đầu tư còn hạn chế trong thời gian qua như: công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển còn thấp; công tác thu hồi vốn tạm ứng theo kế hoạch còn thấp; công tác báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quyết toán vốn đầu tư phát triển theo niên độ hàng năm chưa đảm bảo đúng quy định; công tác nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành còn chậm theo quy định. Trong giai đoạn tới, để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước toàn thể công chức, người lao động Phòng Tài chính đầu tư tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh và lãnh đạo Sở giao đồng thời đề ra một số giải pháp như sau:

Một là, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều hành vốn đầu tư đầu tư phát triển theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan; lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách hằng năm kịp thời theo đúng quy định;

Hai là, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng kế hoạch vốn theo quy định.
Ba là, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, bố trí kế hoạch năm 2020 để thu hồi vốn ứng trước và bố trí kế hoạch vốn cho các dự án hoàn thành.

Bốn là, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành; tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng xử lý các chủ đầu tư của các dự án hoàn thành có hành vi vi phạm về thời gian nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Năm là, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển, việc thu hồi vốn tạm ứng theo kế hoạch, giải ngân kế hoạch vốn ứng trước, thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành tại cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng.

Sáu là, tổng hợp và theo dõi các dự án vay, trả nợ công của tỉnh; các dự án khai thác quỹ đất; các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Bảy là, thực hiện tốt các công việc thường xuyên của phòng như cấp mã số dự án; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch - dự toán được giao và thực hiện đầy đủ, kịp thời việc nhập dự toán qua chương trình TABMIS.

Tám là, thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác theo quy định và lãnh đạo Sở giao.
Trải qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, từ một nền tài chính non trẻ chúng ta đã xây dựng được một nền tài chính trưởng thành về mọi mặt, góp phần đắc lực, có hiệu quả vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vui mừng trước những thành tựu đạt được, nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm đặc biệt trong giai đoạn mới, toàn thể đội ngũ công chức, người lao động trong Sở Tài chính quyết tâm tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân đã giao phó. Mỗi công chức, người lao động trong Sở Tài chính nhất định sẽ xứng đáng hơn nữa với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của ngành; giữ vững và phát huy tô thắm nét son của ngành Tài chính.

HTH-TCDT

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 26/08/2019 Lượt xem : 594
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết