Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính tỉnh Kon Tum quý 2/2021

 Sáng ngày 06/4/2021, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý 2 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Lãnh đạo Cục thuế, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Kon Tum và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.


Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo công tác tài chính - ngân sách quý 1/2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2021

Trong quý 1/2021 thu NSNN được 805 tỷ đồng (đạt 23,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 107,0% cùng kỳ năm trước), trong đó thu nội địa là 731 tỷ đồng (đạt 22,5% dự toán, bằng 104,5% cùng kỳ năm trước); Chi ngân sách 2.125 tỷ đồng (đạt 27,1 % dự toán và bằng 99,5% so cùng kỳ năm trước), trong đó, chi đầu tư phát triển 989 tỷ đồng (đạt 46,3% kế hoạch vốn giao đầu năm bằng 99,7% so cùng kỳ năm trước); chi thường xuyên 1.137 tỷ đồng (đạt 24,4% dự toán, bằng 99,9% so cùng kỳ năm trước).

Công tác triển khai điều hành thu, chi ngân sách; công tác quản lý tài chính đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, minh bạch.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đã tham gia thảo luận, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách quý 1/2021 và đề xuất, kiến nghị thực hiện trong quý II/2021.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Điệu-Tỉnh ủy viên, Giấm đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận hội nghị
 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Điệu đã ghi nhận những nỗ lực của các phòng chuyên môn, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn trong quý 1/2021, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2021 như: 

1. Chủ động bám sát Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương và Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Chủ động đánh giá, phân tích tình hình thu NSNN do tác động của dịch bệnh, hạn hán, thiên tai; trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế theo tiến độ nguồn thu (ưu tiên đảm bảo chi trả đầy đủ tiền lương, các khoản bảo hiểm của người lao động, chính sách an sinh xã hội cho đối tượng thụ hưởng) và thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

2. Tập trung các biện pháp huy động nguồn thu NSNN quý 2/2021 đạt và vượt  tiến độ dự toán giao; đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để huy động nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này vào NSNN.

3. Tập trung xử lý tối đa nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước phát sinh trước ngày 01/7/2020 đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội. Thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp người nộp thuế khôi phục sản xuất tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Đồng thời triển khai quyết liệt công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, nợ ứng ngân sách để đảm bảo an toàn quỹ ngân sách.

4. Dành 50% dự phòng ngân sách (cấp tỉnh, huyện, xã) cân đối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; Nguồn cải cách tiền lương còn dư; Tăng thu ngân sách địa phương năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 (phần còn lại sau khi đã dành nguồn 70% để cải cách tiền lương, nếu có) và các nguồn tài chính hợp pháp khác để chủ động chi thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 

5. Các huyện, thành phố Kon Tum:

- Chủ động trong công tác cân đối, điều hành ngân sách cấp huyện đảm bảo an toàn, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao theo phân cấp ngân sách (đặc biệt là thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng mà Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao như: Chương trình trồng mới 3.000 ha rừng trong năm 2021, hoàn thành xã đạt tiêu chí nông thôn mới ...). Theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách cấp huyện được hưởng và điều hành chi cho phù hợp trong dự toán được giao, theo khả năng cân đối nguồn quỹ ngân sách cấp huyện hiện có trong từng tháng, nhằm đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiếu hụt ngân sách; có giải pháp tích cực thu hồi ứng trước dự toán ngân sách chi đầu tư và thường xuyên quá hạn; phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện đôn đốc thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án còn dư tạm ứng quá hạn tại Kho bạc Nhà nước đã quá hạn nhiều năm các chủ dự án chưa thực hiện thanh toán thu hồi tạm ứng theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh(1).

- Chủ động nghiên cứu chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đúng biểu mẫu, đúng thời gian và kịp thời theo quy định của Bộ Tài chính(2). Chủ động triển khai tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn cấp huyện theo quy định của Bộ Tài chính và chỉ đạo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng phương án giá các dịch vụ trên địa bàn thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định; Tiếp tục phối hợp Hội đồng thẩm định giá đất phục vụ bồi thường các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp các ngành liên quan thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP theo chỉ đạo của UBND tỉnh(3).

6. Triển khai công tác tổng quyết toán ngân sách địa phương 2020 đảm bảo kịp thời, đúng quy định nhằm phục vụ tốt công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020.

7. Tăng cường phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện trong việc thực hiện quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ theo đúng dự toán được giao; tăng cường giải pháp, kiểm soát chặt chẽ dự toán chi thường xuyên, thanh toán ngay cho các dự án đầu tư khi có khối lượng hoàn thành và đủ điều kiện giải ngân theo quy định của pháp luật hiện hành. Kho bạc nhà nước tỉnh tập trung triển khai ngay các biện pháp thu hồi các khoản tạm ứng đối với các dự án tỉnh quản lý đã quá hạn phải thu hồi theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh(4).

8. Tiếp tục phối hợp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh.

9. Tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Kon Tum sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

10. Tiếp tục triển khai công tác tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương.

11. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công; Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định; Tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công.

12. Tổng hợp báo cáo giám sát năm 2020 của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn nhà nước báo cáo UBND tỉnh; Tổ chức thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN năm 2021; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 của các DNNN.

13. Về đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”:

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã triển khai tại Văn bản số 1210/STC-VP; Đề nghị Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Kon Tum triển khai thực hiện, thẩm định, báo cáo đề nghị danh sách công chức công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện và công chức làm công tác tài chính, kế toán tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định của Bộ Tài chính(5)./.


([1]). Tại Văn bản số 1122/UBND-KTTH ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh về việc thu hồi tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản.

([2]). Tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 (thay thế Thông tư số 82/2017/TT-BTC).

([3]). Tại Văn bản số 210/UBND-KTTH ngày 20/01/2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

([4]). Tại Văn bản số 1122/UBND-KTTH ngày 07/4/2021.

([5]). Tại Thông tư số 17/2019/TT-BTC ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”.

 

                                                                        Tin, ảnh: LCL-VP

  

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 12/04/2021 Lượt xem : 595
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết