Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị chi bộ Sở Tài chính năm 2021

 Sáng ngày 09/6/2021, Chi bộ Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị tại phòng họp Hội trường Sở Tài chính tỉnh Kon Tum; Hội nghị có sự tham gia của toàn thể đảng viên, công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh.

 Đồng chí U Thị Thanh, Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị.


(Đ/c: U Thị Thanh, Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị)

Đồng chí U Thị Thanh, Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Sở đã quán triệt quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể; định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XIII và các đột phá chiến lược nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 50-NQ/TW, ngày 20-8-2019 “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết HNTW 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” của Bộ Chính trị.

(Quang cảnh Hội nghị)

 

Qua 01 ngày nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị đã giúp đảng viên, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII; tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự quyết tâm cao, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với Chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 11/06/2021 Lượt xem : 962
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết