Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
3:23 CH | 22/08/2022

 Chi tiết tại đây

 Phụ lục tại đây

6:17 CH | 16/06/2022

Báo cáo Tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và kết quả giám sát tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu

11:22 CH | 13/06/2022

 

6:05 CH | 13/06/2022

Công khai thông tin tài chính của Các Công ty TNHH MTV 100% Vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần có Vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Website liên Kết

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính