Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

 

   Đóng

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 29/02/2020  thay thế Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 và Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21/09/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)   


 
STT
 
Tên thủ tục hành chính
 
I
 
Lĩnh vực: Tài chính Doanh nghiệp (07 thủ tục).
1
2
3
4
5
6
7
 
II
 
Lĩnh vực: Giá-Công sản (28 thủ tục)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
26
Kê khai giá của các doanh nghiệp thuôc phạm vi cấp tỉnh.                                      
27
 
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)
28
 
III
 
Lĩnh vực: Tin học- Thống kê (01 thủ tục)
01
Thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết