Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Tên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết địnhNgày công bốFile báo cáoFile Excel số liệu
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 20212021Biểu số 68/CK-NSNN825/QĐ-UBND22/12/2022Tải XuốngTải Xuống
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 20212021Biểu số 67/CK-NSNN825/QĐ-UBND22/12/2022Tải XuốngTải Xuống
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 20212021Biểu số 66/CK-NSNN825/QĐ-UBND22/12/2022Tải XuốngTải Xuống
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 20212021Biểu số 65/CK-NSNN825/QĐ-UBND22/12/2022Tải XuốngTải Xuống
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 20212021Biểu số 64/CK-NSNN825/QĐ-UBND22/12/2022Tải XuốngTải Xuống
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 20212021Biểu số 63/CK-NSNN825/QĐ-UBND22/12/2022Tải XuốngTải Xuống
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 20212021Biểu số 62/CK-NSNN825/QĐ-UBND21/12/2022Tải XuốngTải Xuống
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 20202020Biểu số 68/CK-NSNN1265/QĐ-UBND04/01/2022Tải XuốngTải Xuống
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 20202020Biểu số 67/CK-NSNN1265/QĐ-UBND04/01/2022Tải XuốngTải Xuống
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 20202020Biểu số 66/CK-NSNN1265/QĐ-UBND04/01/2022Tải XuốngTải Xuống
1 2 3