Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

 

   Đóng

 

 

DANH MỤC ĐIỆN THOẠI, E-MAIL SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM

 

 

1.  Sở Tài chính tỉnh Kon Tum  
  Điện thoại: 02603862344
  Email: stc@kontum.gov.vn
     
2.  Lãnh đạo Sở  
     
  Nguyễn Văn Điệu Giám đốc
  Điện thoại: 0913.418.103
  Email: dtxuan.stc@kontum.gov.vn
     
  U Thị Thanh Phó Giám đốc
  Điện thoại: 0905.553.779
  Email: utthanh.stc@kontum.gov.vn
     
  Lê Văn Trung Phó Giám đốc
  Điện thoại: 0903.508145
  Email: lvtrung.stc@kontum.gov.vn
     
  Huỳnh Ngọc Hùng Phó Giám đốc
  Điện thoại: 0982.414709
  Email: hnhung.stc@kontum.gov.vn
     
3. Văn phòng Sở  
  Điện thoại:  
  Email: vp.stc@kontum.gov.vn
     
  Trà Văn Thể Chánh Văn phòng
  Điện thoại: 0901.276867
  Email: tvthe.stc@kontum.gov.vn
     
  Đinh Thị Hoa Phó Chánh Văn phòng
  Điện thoại:  
  Email: dthoa.stc@kontum.gov.vn
     
  Phạm Thị Thu Hồng Văn thư
  Điện thoại:  
  Email: ptthong.stc@kontum.gov.vn
     
  Ngô Thị Ngọc Thuý Kế toán 
  Điện thoại:  
  Email: ntnthuy.stc@kontum.gov.vn
     
  Lê Châu Long Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: lclong.stc@kontum.gov.vn
     
  Trần Anh Vũ Nhân viên
  Điện thoại:  
  Email:  
     
4. Phòng Quản lý ngân sách  
  Điện thoại:  
  Email: qlns.stc@kontum.gov.vn
     
  Trần Văn Khiêm Trưởng phòng
  Điện thoại: 0913.418101
  Email: tvkhiem.stc@kontum.gov.vn
     
  Quách Thái Long Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: qtlong.stc@kontum.gov.vn
     
  Hồ Thị Thanh Thủy Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: httthuy.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Tuấn Hải Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nthai.stc@kontum.gov.vn
     
  Hồ Thị Lan Thanh Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: htlthanh.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Việt Hà Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nvha.stc@kontum.gov.vn
     
  Vũ Thị Ngọc Diễm Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: vtndiem.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Thị Thuỳ Dung Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nttdung.stc@kontum.gov.vn
     
  Đỗ Hải Hào Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: dhhao.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: ntthien94.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Hoàng Hữu Tân Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nhhtan.stc@kontum.gov.vn
     
5. Phòng Quản lý Giá - Công sản  
  Điện thoại:  
  Email: qlgcs.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Tố Uyên Phó Trưởng phòng phụ trách
  Điện thoại:  
  Email: httha.stc@kontum.gov.vn
     
  Đặng Duy Quang Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: ntuyen.stc@kontum.gov.vn
     
  Trương Diệu Linh Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: tdlinh.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Văn Hải Đức Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nvhduc.stc@kontum.gov.vn
     
  Cao Thị Mỹ Vy Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: ctmvy.stc@kontum.gov.vn
     
  Blong Đạt Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: bldat.stc@kontum.gov.vn
     
  Hồ Thị Hằng Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: hthang.stc@kontum.gov.vn
     
  Lê Huỳnh Thanh Thảo Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: lhtthao.stc@kontum.gov.vn
     
6. Phòng Tài chính Đầu tư  
  Điện thoại:  
  Email: tcdt.stc@kontum.gov.vn
     
  Võ Chí Công Trưởng phòng
  Điện thoại: 0905.367879
  Email: vccong.stc@kontum.gov.vn
     
  Trần Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: ttthien.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Lương Minh Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nlminh.stc@kontum.gov.vn
     
     
  Thái Văn Anh Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: tvanh.stc@kontum.gov.vn
     
  Đào Xuân Nhân Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: dxnhan.stc@kontum.gov.vn
     
7. Phòng Tài chính Doanh Nghiệp  
  Điện thoại:  
  Email: tcdn.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Đình Sáu Phó trưởng phòng phụ trách
  Điện thoại:  
  Email: ndsau.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Trung Hiếu Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nthieu.stc@kontum.gov.vn
     
     
  Đồng Sĩ nghị Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: dsnghi.stc@kontum.gov.vn
     
8. Thanh tra Sở  
  Điện thoại:  
  Email: tt.stc@kontum.gov.vn
     
  Thái Vĩnh Bình Chánh Thanh tra
  Điện thoại: 0915.668548
  Email: tvbinh.stc@kontum.gov.vn
     
  Võ Tấn Duy Phó Chánh Thanh tra
  Điện thoại:  
  Email: vtduy.stc@kontum.gov.vn
     
  Trần Trọng Đức Phó Chánh Thanh tra
  Điện thoại:  
  Email: ttduc.stc@kontum.gov.vn
     
  Đặng Văn Thông Thanh tra viên
  Điện thoại:  
  Email: dvthong.stc@kontum.gov.vn
     
  Huỳnh Thị Thu Dung Thanh tra viên
  Điện thoại:  
  Email: httdung.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Thị Thu Hiên Thanh tra viên
  Điện thoại:  
  Email: ntthien.stc@kontum.gov.vn

  

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Kon Tum Online
Viet-Lao
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết