Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

 

   Đóng

 

1. Lãnh đạo sở  
     
  Đồng Thanh Xuân Giám đốc
  Điện thoại 0905.273.689
  Email  dongthanhxuan-kontum@chinhphu.vn
     
  U Thị Thanh Phó giám đốc
  Điện thoại 0905.553.779
  Email  uthithanh-kontum@chinhphu.vn
     
  Nguyễn Thanh Hùng Phó giám đốc
  Điện thoại 0903.588.647
  Email  nguyenthanhhung-kontum@chinhphu.vn
     
  Lê Văn Trung Phó giám đốc
  Điện thoại 0903.508145
  Email levantrung-kontum@chinhphu.vn
     
2. Văn Phòng sở  
     
  Đinh Văn chánh  Chánh Văn phòng
  Điện thoại  0982.103.057
  Email  dinhvanchanh-kontum@chinhphu.vn
     
3. Phòng Quản lý ngân sách  
     
  Lê Văn Trung Trưởng phòng (Kiêm nhiệm)
   Điện thoại  0903.508145
  Email  levantrung-kontum@chinhphu.vn
     
 4.   Phòng Quản lý Giá & Công sản  
     
  Nguyễn Nho  Trưởng phòng
  Điện thoại  0905.458478
  Email  nhokt36@gmail.com
     
 5.  Phòng Tài chính Doanh nghiệp   
     
  Đặng Thế Đông Trưởng phòng
  Điện Thoại  0903.506614
  Email  6 Phòng Tài chính Đầu tư  
     
  Trà Văn Thể Trưởng phòng
  Điện thoại 0901.276867
  Email vanthetra@yahoo.com.vn
     
7 Thanh tra sở  
     

Thái Vĩnh Bình P. Chánh thanh tra
  Điện Thoại 0915.668548
  Email  thaibinhttkt@gmail.com

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết