Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

 

   Đóng

 

1. Lãnh đạo sở  
     
  Đồng Thanh Xuân Giám đốc
  Điện thoại 0905.273.689
  Email  dongthanhxuan-kontum@chinhphu.vn
     
  U Thị Thanh Phó giám đốc
  Điện thoại 0905.553.779
  Email  uthithanh-kontum@chinhphu.vn
     
  Lê Văn Trung Phó giám đốc
  Điện thoại 0903.508145
  Email levantrung-kontum@chinhphu.vn
       
  Huỳnh Ngọc Hùng Phó giám đốc  
  Điện thoại 0982.414709
  Email huynhngochung-kontum@chinhphu.vn
     
2. Văn Phòng sở  
     
  Trà Văn Thể Chánh Văn phòng
  Điện thoại 

0901.276867

  Email  vanthetra@yahoo.com.vn
     
3. Phòng Quản lý ngân sách  
     
  Trần Văn Khiêm Trưởng phòng 
   Điện thoại   0913.418101
   Email  tvkhiemtc@gmail.com
     
 4.   Phòng Quản lý Giá & Công sản  
     
  Nguyễn Minh Vương  Trưởng phòng
  Điện thoại  0906.441889
  Email  
     
 5.  Phòng Tài chính Doanh nghiệp   
     
  Đinh Văn chánh Trưởng phòng
  Điện Thoại 0982.103.057
  Email dinhvanchanh-kontum@chinhphu.vn6 Phòng Tài chính Đầu tư  
     
  Võ Chí Công Trưởng phòng
  Điện thoại  0905.367879
  Email  
     
7 Thanh tra sở  
     

Thái Vĩnh Bình Chánh thanh tra
  Điện Thoại 0915.668548
  Email thaibinhttkt@gmail.com

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết