Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập

UBND TỈNH KON TUM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ TÀI CHÍNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: /16 /QĐ-STC                                                     Kon Tum, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính
tỉnh Kon Tum

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Úy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Sở Tài chỉnh tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Úy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vể việc bố nhiệm ông Nguyễn Văn Điệu giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính;

Đuợc sự thông nhât của tập thê lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Phân công nhiệm vụ công tác đối vói Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính tính Kon Tum

1.      Ông: Nguyễn Văn Điệu, Giám đốc

Lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính đồng thời trực tiếp theo dõi, phụ trách lĩnh vực công tác sau:

-       Phụ trách công tác kế hoạch.

-        Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động.

-       Trực tiếp phụ trách công tác Thanh tra Sở.

-        Trực tiếp theo dõi công tác tài chính - ngân sách thành phố Kon Tum và các huyện: Ngọc Hồi, Đăk Tô và KonPLông.

-        Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Bộ Tài chính.

 

2.       Ông: Lê Văn Trung, Phó Giám đốc

 

-       Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

-       Thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Sở khi đồng chí Giám đốc đi vắng từ 01 ngày trở lên.

-        Phụ trách Phòng Quản lý ngân sách.

-        Trực tiếp theo dõi công tác tài chính - ngân sách các huyện: Sa Thầy, la H’DRai.

-       Trực tiếp phụ trách công tác tại thôn, xã kết nghĩa Đăk Nên, huyện KonPLông theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum.

-       Thực hiện nhiệm vụ và công tác đột xuất khác đuợc Giám đốc phân công.

 

3.       Bà: U Thị Thanh, Phó Giám đốc

 

-       Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

-       Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc chung của Sở khi đồng chí Giám đốc đi vắng ủy quyền.

-       Là chủ tài khoản thứ hai của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

-       Phụ trách Phòng Tài chính đầu tư, công tác hành chính của Văn phòng.

-       Trực tiếp theo dõi công tác tài chính - ngân sách các huyện: Đăk Hà, Kon Ray.

-       Thực hiện nhiệm vụ và công tác đột xuất khác được Giám đốc phân công.

 

4.       Ông: Huỳnh Ngọc Hùng, Phó Giám đốc

-       Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

-       Thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Sở khi đồng chí Giám đốc đi vắng úy quyền.

-       Phụ trách các phòng: Quản lý giá và công sản, Tài chính doanh nghiệp.

-        Trực tiếp theo dõi công tác tài chính - ngân sách các huyện: ĐăkGLei, Tu Mơ Rông.

-       Thực hiện nhiệm vụ và công tác đột xuất khác được Giám đốc phân công.

 

Điều 2. Nguyên tắc phân công, mối quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

1.      Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành chung các mặt hoạt động và công tác của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

2.      Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ công tác đối với các Phó Giám đốc Sở tại Điều 1, chỉ đạo, xử lý công việc trong tùng lĩnh vực công tác của Sở Tài chính (trừ các công việc, lĩnh vực do Giám đốc Sở trực tiếp chi' đạo, giải quyết) theo đúng ủy quyền, phân cấp của cấp có thấm quyền.

3.      Phó Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Sở và được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở (trừ các quyền của Giám đốc Sở được ủy quyền hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn) đế xử lý, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy và trước pháp luật về những quyết định, tham mưu của mình.

4.      Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở xử lý, giải quyết công việc, nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn được phân công; Theo dõi, đôn đốc, ký văn bản theo đúng quy định; Tố chức họp hoặc tham dự làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

5.      Trong quá trình giải quyết công việc có nhũng vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề do các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh trục tiếp chỉ đạo thì kịp thời báo cáo Giám đốc Sở.

Điều 3. Chế độ làm việc

Lãnh đạo Sở làm việc theo đúng Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum làm và theo đúng các quy định pháp luật của nhà nước.

Điều 4. Hiêu lực và trách nhiệm thi hành

1.       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông báo số 4188/TB-STC ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính.

2.      Trường hợp xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc Sở hoặc điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch và hoạt động có hiệu quả.

Cá nhân có tên tại Điều 1, Trưởng (phụ trách) các phòng thuộc Sở và công chức, người lao động thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

               Nơi nhận:

-       TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum (b/c);                                             

-       Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
-       UBND các huyện, Thành phố;
-       Phòng Tài chính-Ke hoạch các huyện, thành phố;
-       Như Khoản 3, Điều 4;
-       Trang thông tin điện tử Sở Tài chính (đăng tải);
-       Luu: VT, VP.

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết