Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập

 UBND TỈNH KON TUM

SỞ TÀI CHÍNH

 
 

 

 

        Số: 2043/TB-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

             Kontum, ngày 18 tháng 8  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài chính.

 

            Căn cứ Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND, ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc Ban hành quy định về Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số: 394/QĐ-UBND, ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum;

            Sở Tài chính Kon Tum Thông báo phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở như sau:

            1. Đồng chí: Đồng Thanh Xuân - Giám đốc

      -Phụ trách chung

      -Phụ trách công tác Kế hoạch.

      -Phụ trách công tác Tổ chức, Thanh tra sở;

      -Trực tiếp theo dõi công tác Tài chính - Ngân sách các đơn vị: Thành phố Kon Tum, huyện KonPLong, huyện Ngọc Hồi và huyện Đắk Tô.

      2. Đồng chí: U Thị Thanh - Phó Giám đốc

      -Thay mặt Giám đốc sở điều hành công việc chung khi đồng chí Giám đốc đi vắng hoặc được Giám đốc ủy quyền;

      -Phụ trách phòng Đầu tư, công tác Hành chính của Văn phòng sở.

      -Công tác đột xuất khác do Giám đốc phân công.

      -Trực tiếp theo dõi công tác Tài chính - Ngân sách các huyện: Kon Rẫy và Đắk Hà.

      3. Đồng chí: Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc.

      -Thay mặt Giám đốc sở điều hành công việc chung khi đồng chí Giám đốc đi vắng hoặc được Giám đốc ủy quyền;

      - Phụ trách phòng Tài chính Doanh nghiệp, phòng Quản lý Công sản – Giá.

      -Công tác đột xuất khác do Giám đốc phân công.

      -Trực tiếp theo dõi công tác Tài chính - Ngân sách các huyện: TuMơRông và ĐắkGLei.

      4. Đồng chí: Lê Văn Trung - Phó Giám đốc

      -Thay mặt Giám đốc sở điều hành công việc chung khi Giám đốc đi vắng hoặc được Giám đốc ủy quyền;

      - Phụ trách Phòng Quản lý Ngân sách.

      -Công tác đột xuất khác do Giám đốc phân công.

      -Trực tiếp theo dõi công tác Tài chính - Ngân sách huyện: Sa Thầy và IaH’Drai.

      Thông báo này thay thế thông báo số: 1769/TB-STC, ngày 25/9/2015 của Sở Tài chính về việc phân công nhiệm vụ phụ trách công tác chuyên môn của các đồng chí lãnh đạo sở.

     Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và thuận lợi cho việc liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC  

- Thường trực tỉnh ủy.                                                                                                   (Đã ký)   

- TT HĐND,UBND,UBMTTQVN tỉnh.                                                            Đồng Thanh Xuân        

- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố.

- Phòng TCKH các huyện Thành phố.

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở.

- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính.

- Lưu VT, TCCB.

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết