Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư số 74/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 07/11/2019 Lượt xem : 549
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết