Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Thanh tra
    Đăng Nhập
THANH TRA

BÁO CÁO CT thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

 Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thực hiện công văn số 1930/UBND-NC ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Kon Tum v/v thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP,

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng năm 2021 (số liệu báo cáo từ ngày 11/12/2020 - 10/06/2021) như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 17/06/2021 Lượt xem : 136
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết