Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
VĂN PHÒNG

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban khối Tài chính ngày 21/7/2017

 

  Ngày 21/7/2017 ngành Tài chính đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến định kỳ khối Tài chính. Tham dự cuộc họp tại Phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh Kon Tum (Tầng 2 hội trường Ngọc Linh) gồm Lãnh đạo: Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài chính-KH, Chi cục thuế và Chi nhánh Kho bạc Thành phố Kon Tum; Cấp huyện: tại phòng họp trực tuyến của UBND các huyện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính- Kế hoạch, Chi cục thuế và Chi nhành Kho bạc nhà nước các huyện. Sau khi nghe Lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống ngành Tài chính báo cáo đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm,triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN quý III năm 2017. Đồng chí Đồng Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính kết luận một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Thống nhất báo cáo đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN quý III năm 2017;
2. Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm thành lập ngành tài chính (28/8/1945-28/08/2017).
Mục đích: Nhằm tạo ra phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng sôi nổi, vui tươi lành mạnh cho công chức trong toàn ngành nhằm phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao;
3. Triển khai nhiệm vụ Quý III/2017
3.1.Về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
- Tập trung mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017. Theo dõi thường xuyên diễn biến tình hình thu; nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực; phát hiện và đánh giá những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm đến nguồn thu NSNN theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 18/5/2017, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/6/2016, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.
Trong đó: Việc thu nợ phải đảm bảo 03 mục tiêu chính:
+ Không để tăng nợ so với thời điểm 31/12/2016;
+Tỷ lệ nợ có khả năng thu không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách;
+Thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, ban hành đầy đủ 100% quyết định cưỡng chế đối với NNT phải cưỡng chế nợ thuế trong kỳ (tất cả các quyết định cưỡng chế nợ thuế phải được in trên ứng dụng TMS để Tổng cục Thuế kiểm soát), đồng thời việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng phải đảm bảo tỷ lệ theo quy định.
- Đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử (bao gồm nộp qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và qua các kênh điện tử do các ngân hàng thương mại cung cấp), phấn đấu tiến tới đạt 95% trở lên về cả 03 chỉ tiêu (số doanh nghiệp đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế; số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý).
- Định kỳ Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Sở Tài chính phối hợp nắm bắt số thu ngân sách phát sinh trong tháng, quý, kịp thời cập nhật và báo cáo lãnh đạo đơn vị để có biện pháp chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.
3.2.Về nhiệm vụ chi ngân sách
- Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố đôn đốc và tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các chủ đầu tư thuộc cấp mình quản lý đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2017 được UBND tỉnh giao; đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản đã tạm ứng thuộc kế hoạch vốn của dự án, nhất là các khoản tạm ứng đến hạn và quá thời hạn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1298/UBND-KT ngày 18/5/2017.
- Điều hành chi thường xuyên năm 2017 theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách trong việc rà soát, sắp xếp, lồng ghép để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn kể cả nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo hiệu quả.
- Thực hiện quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017 về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; hạn chế tối đa tham mưu ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi ngân sách khi chưa cân đối được nguồn. Điều hành chi theo tiến độ nguồn thu,; chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thật sự cần thiết trong dự toán được giao (mua sắm, sửa chữa ...).
- Cân đối đủ nguồn thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ cho người lao động và các chính sách an sinh xã hội (không để nợ các khoản chi này).
- Chú ý rà soát kỹ, điều chỉnh kịp thời các đối tượng thụ hưởng tiền lương, phụ cấp, các chính sách an sinh xã hội từ NSNN để chi trả đúng quy định (do thay đổi danh sách địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
- Tăng cường hướng dẫn công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi từ ngân sách nhà nước. Triển khai các biện pháp thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách để có nguồn cân đối chi ngân sách; Khắc phục triệt để những sai phạm liên quan kết luận kiểm toán NSNN năm 2015.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai tự chủ của các cơ sở sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số số 2036/KH-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh.
- Triển khai kịp thời công tác tổng hợp, thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 theo Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính
- Triển khai tốt công tác xây dựng dự toán, phân bổ NSĐP năm 2018; kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 theo quy định của Luật NSNN và các Văn bản hướng dẫn liên quan.
- Phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 theo Quyết định của Kiểm toán Nhà nước. Tiếp tục khắc phục dứt điểm các nội dung còn tồn tại qua kiểm toán các năm trước nhưng chưa thực hiện.
- Triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các cơ chế, chính sách, chế độ tài chính - ngân sách đã được HĐND tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 4 phê chuẩn. Đồng thời tổng hợp số liệu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI-Kỳ họp thứ 5.
3.3. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính khác.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng phương án giá đối với danh mục các loại phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ do Nhà nước định giá; Phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
-Triển khai việc lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018. Phối hợp các ngành liên quan thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành làm cơ sở áp dụng từ ngày 01/01/2018.
3.4. Về thanh tra, kiểm tra tài chính
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công khai và giám sát việc sử dụng NSNN với tiêu chí triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.
- Tăng cường quản lý thu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trốn thuế, nợ thuế.
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN qua KBNN. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành của hệ thống KBNN; coi trọng công tác tự kiểm tra nội bộ tại tất cả các phòng, KBNN huyện trực thuộc; gắn kết quả kiểm tra với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Tăng cường thực hiện công tác phúc tra, xử lý, khắc phục và chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, đảm bảo khắc phục triệt để các thiếu sót, vi phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
3.5. Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Cấp nước và Công ty TNHH MTV Du lịch Kon Tum; đồng thời thoái vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty CP Môi trường Đô thị Kon Tum theo Kế hoạch của tỉnh.
4. Kiến nghị UBND tỉnh
- Trong Quý III, đầu quý IV năm 2017 hệ thống KBNN nói chung và KBNN Kon Tum nói riêng, thực hiện đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN, nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính công của ngành, rất mong các cấp chính quyền địa phương, các sở, ban ngành quan tâm, tạo điều kiện để KBNN Kon Tum hoàn thành nhiệm vụ.

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 31/07/2017 Lượt xem : 1022
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết