Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
VĂN PHÒNG
BÁO CÁO :Thực trạng về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan và Qui chế Văn thư - Lưu trữ
Số: 189/BC-STC, ngày 01/6/2013 của Sở Tài chính
Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 19/07/2013 Lượt xem : 492
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết