Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Thống kê > Thống kê tài chính
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

0113_Quyết toán cân đối ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 2014

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu  Quyết toán năm 2014 
A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh                5,076,460
1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp                1,119,937
  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%                   514,057
  - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)                   605,880
2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương                3,122,395
  - Bổ sung cân đối                1,927,658
  - Bổ sung có mục tiêu                 1,194,737
3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN                     60,000
4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước                   719,080
5 Thu kết dư ngân sách năm trước                             -  
6 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên                     42,797
7 Viện trợ                     12,251
II Chi ngân sách cấp tỉnh                5,176,750
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)                2,224,868
2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh                2,041,854
  - Bổ sung cân đối                1,397,962
  - Bổ sung có mục tiêu                   643,892
3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau                   910,028
B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)  
I Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh                2,640,368
1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp:                   598,515
  - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%                   285,766
  - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)                   312,749
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh                2,041,853
  - Bổ sung cân đối                1,397,962
  - Bổ sung có mục tiêu                   643,891
II Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh                3,037,441

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/06/2016 Lượt xem : 452
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết