Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền 2 cấp (Tỉnh, Huyện)

   Đóng

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA NGÀNH TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HAI CẤP (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN): 11 THỦ TỤC

 

STT

Tên thủ tục hành chính

*

Lĩnh vực Giá và Công sản (11 thủ tục)

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư.

2

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

3

Quyết định tiêu huỷ tài sản công. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

4

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

5

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

6

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

7

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

8

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

9

Quyết định bán tài sản công. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

10

Quyết định điều chuyển tài sản công. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

11

Quyết định thanh lý tài sản công. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
Website liên Kết