Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
8:22 SA | 06/05/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1099/UBND-KGVX ngày 18 tháng 4 năm 2022 về phối hợp triển khai khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp; Sở Tài chính thông tin đến Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia Chương trình khảo sát đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện (theo Văn bản số 0363/PTM-CDS ngày 29 tháng 3 năm 2022)

2:51 CH | 29/04/2022

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG