Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Quy trình ISO
    Đăng Nhập
9:37 SA | 07/07/2021

 

9:26 SA | 07/07/2021

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, như sau:

4:13 CH | 29/07/2020

 

4:13 CH | 27/06/2018

 

7:44 SA | 08/11/2016

 


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết