Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

KH tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)

 Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUK, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn Quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

 Chi bộ Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tại cơ quan như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đảng viên, công chức của cơ quan về truyền thống yêu nước, lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định dũng cảm của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đảng viên, công chức vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

2. Thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục...để khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường Quốc phòng - An ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền Ngày Toàn quốc kháng chiến gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong quý IV năm 2016 như: Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 85 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum...

II. Nội dung tuyên truyền

1. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước dẫn đến chủ trương phát động toàn Quốc kháng chiến; nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quc kháng chiến ca Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thng lợi; phát huy tinh thn toàn quc kháng chiến, ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

2. Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ T quốc trong giai đoạn mới; thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, kết quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của các cấp, các ngành.

3. Tuyên truyền để đảng viên, công chức cơ quan hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, hội chính trị; đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo về Tố quốc của nhân dân ta.

4. Tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn Quốc kháng chiến như: Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia tổ chức tại Hà Nội, các hội thảo khoa học, các hoạt động kỷ niệm, văn hóa, thể thao...

III. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn Quốc kháng chiến trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, cơ quan, sinh hoạt đoàn thể, thông tin trên Trang TTĐT của Sở Tài chính. Đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Treo khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt.

- Tổ chức treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc của cơ quan trong thời gian từ ngày 18/12/2016 - 20/12/2016. Nội dung khẩu hiệu theo hướng dn của Đảng ủy Khối các cơ quan tnh, sử dụng thống nhất trong toàn cơ quan như sau: Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Toàn Quốc kháng chiến (19/12/1946 -19/12/2016)

IV. T chức thực hiện

1. Cấp ủy, Chi bộ phối hợp cùng BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày toàn Quốc kháng chiến; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

2. Căn cứ Kế hoạch của Chi bộ và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quc kháng chiến của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chi bộ yêu cầu:

- BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn triển khai Kế hoạch này đến đoàn viên công đoàn và lực lượng đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của Sở.

- Toàn thể đảng viên, công chức Sở Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tham khảo Đề cương tuyên truyền tại đây.

VP.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 17/11/2016 Lượt xem : 324
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết