Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề của Tổ đảng Tổ 2 Sở Tài chính.

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN
DOANH NGHIỆP TỈNH
  CHI BỘ SỞ TÀI CHÍNH
      *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          Kon Tum, ngày  07  tháng  6  năm 2021

 

 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021 CỦA TỔ ĐẢNG TỔ 2 về “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ giữ gìn sự đoàn kết thống nhất chi bộ, cơ quan”.

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Chi bộ Sở Tài chính về sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2021.

Tổ đảng Tổ 2 báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề năm 2021 về “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ giữ gìn sự đoàn kết thống nhất chi bộ, cơ quan” trong buổi sinh hoạt chi bộ tháng 6/2021 như sau:

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản. Đó chính là nhằm nâng cao tính tích cực và năng lực sáng tạo của đảng viên, để các quyết định của Đảng luôn là sản phẩm kết tinh bởi trí tuệ tập thể và bảo đảm tính kỷ luật tự giác của mỗi tổ chức đảng và đảng viên khi ý chí của đa số được khẳng định và bắt buộc phải phục tùng. Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định và kiên trì thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI SỞ TÀI CHÍNH:

1. Công tác triển khai thực hiện:

Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-STC ngày 04 tháng 5 năm 2020 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, trong đó: Phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

Bên cạnh đó tại Kế hoạch số 1676/KH-STC ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Sở Tài chính về Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan cũng đạt ra các yêu cầu: Phát huy sức mạnh Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; xây dựng nội dung làm việc và chương trình kế hoạch cụ thể và chỉ đạo thực hiện.

2. Kết quả thực hiện:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi ủy chi bộ, Lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến công chức, người lao động của mình nắm bắt chặt chẽ và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, các Văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện QCDC; về công tác dân vận; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; các cuộc vận động và thực hiện phong trào thi đua yêu

Mặt khác đảng viên, công chức, người lao động đã thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động theo quy định của pháp luật; 100% đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính tuân thủ kỷ luật kỷ cương hành chính; văn hóa công sở; đạo đức công vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ giữ gìn sự đoàn kết thống nhất chi bộ, cơ quan, Tổ đảng Tổ 2 đề xuất một số phương hướng thực hiện trong thời gian tới, chủ yếu như sau:

1. Chi ủy chi bộ, Lãnh đạo cơ quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền trong thực hiện QCDC cơ sở; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp để xử lý phản ánh, kiến nghị của dảng viên, công chức, người lao động.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan cho từng đảng viên, công chức, người lao động về công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể: Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 120 KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ …

3. Nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, người lao động về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt đảng, trong thực thi công vụ, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, chấp hành các quy định nội bộ.

4. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, quy chế hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong từng lĩnh vực, từng mặt công tác xây dựng Đảng. Cần cụ thể hóa các nội dung cơ bản của nguyên tắc này đã được nêu trong Điều lệ Đảng bằng những văn bản hướng dẫn cụ thể để các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC tại cơ quan; gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
        Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề năm 2021 của Tổ đảng Tổ 2./.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 15/06/2021 Lượt xem : 1165
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Kon Tum Online
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết