Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

BC kiểm tra thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên”

  Căn cứ Công văn số 2108/UBND-NC, ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2014.

  Sở Tài chính Kon Tum báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 tại cơ quan, như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án
Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBND, ngày 10/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg, ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở thường xuyên nhắc nhở, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật, là tấm gương sáng trong gia đình để giáo dục con em mình học tập, nghiêm chỉnh chấp hành tốt pháp luật, để phấn đầu trở thành người có ích cho xã hội. 
Ngoài ra, Lãnh đạo Sở cũng luôn quan tâm nhắc nhỡ lực lượng trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần học hỏi, ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật, cố gắng rèn luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh khó khăn, mỗi người luôn là một cán bộ, thanh niên gương mẫu nghiêm chính chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước góp sức trong công cuộc xây dựng, bảo vệ pháp luật và phát triển kinh tế- xã hội của Đất Nước. 
Trong kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ 04 quý trong năm 2014 của Sở, bộ phận pháp chế cũng đã tiến hành lồng ghép triển khai thực hiện đề án vào kế hoạch, mục đích giáo dục cho thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.
Qua tự kiểm tra, Sở đã thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” tại cơ quan. Từ năm 2011 cho đến nay, trong Sở không có thanh niên, đoàn viên vi phạm pháp luật về dân sự, hình sự; cán bộ, công chức, viên chức không có con em vi phạm pháp luật về dân sự, hình sự.
2. Tình hình thực hiện Đề án
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên tại Sở Tài chính chủ yếu được lồng ghép thông qua các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên. Cụ thể thông qua các buổi tọa đàm nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ 20/10 do Ban chấp hành Công đoàn Sở tổ chức, các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ, các buổi hoạt động thanh niên nhân ngày 26/3, vận động đoàn viên thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành giao thông trong tháng an toàn giao thông do UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo. 
Trong công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh niên tại cơ quan, Lãnh đạo Sở cũng đã nhắc nhở, chỉ đạo thanh niên tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Đoàn khối tổ chức, cụ thể tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… 
Qua công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh niên tại cơ quan đã góp phần vào việc nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chủ động phòng và chống mọi hành vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức.

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 30/10/2014 Lượt xem : 1421
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
Website liên Kết