Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Sở Tài chính Kon Tum Chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

 Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13-Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lý do chọn ngày 9-11 là vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9-11-1946).

      Với ý nghĩa đó, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật quy định Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, làm cho Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng; nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

      Trong năm 2016, nhằm tiếp tục hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch 2329/KH-UBND ngày 26/9/2016 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

      Thực hiện công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp và kế hoạch số 2329/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh. Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch số 2537/KH-STC ngày 07/10/2016 triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”. Các hoạt động hưởng ứng tập trung trong 02 tháng (từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30/11/2016); tuần lễ cao điểm từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016. Để hưởng ứng Ngày Pháp luật có hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu của Kế hoạch Sở đã đề ra: Toàn thể công chức Sở Tài chính mỗi người tự giác kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan. Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật./.

VP

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2016 Lượt xem : 329
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết