Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

 Thực hiện công văn số 648/KH-UBND, ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; gắn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL với trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện bước chuyển chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Tập trung phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung chính sách pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế và các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2016, 2017; đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với lĩnh vực Ngành theo phương châm sát nhu cầu, thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, có trọng tâm, trong điểm. Đồng thời đưa công tác PBGDPL đi vào thực tiễn, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng về PBGDPL, bám sát các Chương trình, Đề án PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan.

- Phát huy vai trò chủ động, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở, giữa các CBCC cơ quan trong việc phát huy các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác này; đảm bảo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả.

- Tăng cường hoạt động theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan; phối hợp cùng thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

1.1.Tổ chức quán triệt, phổ biến các Luật, Pháp lệnh do Quốc hội thông qua; các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân mà dự luận xã hội quan tâm; nội dung các điều ước quốc tế nước ta là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

a.Nội dung phổ biến:

- Tập trung phổ biến các văn bản Luật, Pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua năm 2016, trọng tâm gồm: Luật điều ước quốc tế; Luật tiếp cận thông tin; Luật báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; tổ chức giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách mới trong các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua năm 2017.

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến: Hiến pháp năm 2013; Luật đất đai năm 2013; Luật tiếp công dân năm 2013; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;  Luật phòng, chống tham nhũng; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản liên quan.

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh Kon Tum ban hành liên quan đến lĩnh vực Sở Tài chính phụ trách,  nhất là những văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý của Ngành Tài chính.

- Định kỳ hàng quý, sáu tháng và trong năm sau khi nhận được văn bản hướng dẫn PBGDPL của Sở Tư pháp, Sở Tài chính sẽ triển khai Kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo đúng với nội dung hướng dẫn.

b.Đối tượng phổ biến:

Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính và các Tổ chức (tập thể), cá nhân có liên quan đến làm việc tại Sở Tài chính; trong đó chú trọng phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật như: người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c.Hình thức phổ biến:

Phổ biến trực tiếp hoặc triển khai qua các cuộc họp, giao ban; triển khai văn bản qua mạng nội bộ eoffice; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, pa-nô, áp phích; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của cơ quan đảm bảo đúng quy định pháp luật của nhà nước.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: năm 2017.

1.2.Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

a.Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 1734/KH-UBND, ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh tổ chức thi hành luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản khác có liên quan.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b.Tiếp tục rà soát, kiện toàn, đề nghị công bố danh sách Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp và các văn bản của Trung ương, của tỉnh Kon Tum nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phù hợp với phạm vi quản lý.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c.Tổ chức quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HĐPH, ngày 17/3/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2017.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d.Triển khai thực hiện “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

e.Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 (2013-2017); biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng các mô hình tổ chức ngày Pháp luật hiệu quả, thiết thực.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể của Trung ương, của tỉnh.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" (Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh).

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.4. Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Tiếp tục thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; chủ động thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL thông qua hoạt động phối hợp PBGDPL với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Ngành.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.5. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả được tổng kết từ việc thực hiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2013-2016; theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở:

Tiếp tục thực hiện quán triệt, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch số 2921/KH-UBND, ngày 16/12/2013, Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND, ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản khác có liên quan.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

 Tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng, xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Đối tượng thực hiện: Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Công tác xây dựng, khai thác và quản lý tủ sách pháp luật

4.1. Đẩy mạnh công tác xây dựng, khai thác và quản lý tủ sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý đảm bảo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh.

- Đối tượng thực hiện: Văn phòng Sở và toàn thể công chức Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.2. Rà soát, thống kê, kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có công văn, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thức thực hiện:

- Xây dựng Kế hoạch theo hướng dẫn; Quán triệt, phổ biến và thực hiện nội dung Kế hoạch đã triển khai dưới nhiều hình thức, như: Qua các buổi họp giao ban định kỳ của lãnh đạo Sở; qua việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức cơ quan trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; qua việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; qua việc triển khai Kế hoạch qua mạng eoffice nội bộ, trên trang thông tin điện tử cơ quan;  qua hoạt động công vụ thanh tra, kiểm tra  lĩnh vực Tài chính - Ngân sách...

2. Phân công thức hiện:

- Văn phòng chủ trì, các phòng chuyên môn phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Sở đã ban hành

- Bộ phận tin học Sở đăng tải Kế hoạch và nội dung cần quán triệt, phổ biến tại chuyên mục truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài chính đảm báo đúng chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.

 - Các phòng chuyên môn và toàn thể công chức Sở Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Chi tiết Kế hoạch triển khai tại đây

Tải về các văn bản liên quan tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 31/05/2017 Lượt xem : 85
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết