Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Lập báo cáo và phương án phân loại đơn vị SNCL năm đầu thời kỳ ổn định giai đoạn 2017-2019

 Triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2015; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ; thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006; Sở Tài chính đề nghị các Sở ngành, đơn vị tuyến tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:

         1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí năm 2016.

        Đề nghị các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo đầy đủ nội dung, số liệu theo biểu mẫu đã được Sở Tài chính hướng dẫn tại Công văn số 2811/TC-QLNS, ngày 23/12/2014. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 gửi lại Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 31/01/2017.

        2. Triển khai phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2019.

Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai tại Kế hoạch số 2036/KH-UBND ngày 04/9/2015; Tuy nhiên quá trình triển khai hiện nay còn nhiều vướng mắc. Ngày 03/2/2016 Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 1931/BTC-HCSN V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó qui định: Hiện nay, các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực đang được triển khai xây dựng. Vì vậy, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ cho đến khi Chính phủ ban hành mới các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; các lĩnh vực còn lại chưa ban hành. Để tiếp tục phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho giai đoạn 2017-2019, Sở Tài chính đề nghị:

2.1. Triển khai cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, các tổ chức khoa học và công nghệ:

-Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện thành phố căn cứ số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, danh mục dịch vụ sự nghiệp công hiện hành và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN. Trường hợp sau khi ban hành các Quyết định về danh mục dịch vụ; Chính phủ và các cơ quan Trung ương có hướng dẫn bổ sung thì các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Theo đó, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xây dựng phương án tự chủ, xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, tổ chức thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định phân loại các đơn vị, sau khi lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan có liên quan. 

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng phương án tự chủ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo đúng quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị chủ động liên hệ các Bộ, ngành chủ quản để được cung cấp thông tin, hướng dẫn triển khai thực hiện cho phù hợp.

2.2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực Y tế; giáo dục đào tạo; dạy nghề; văn hóa thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí, tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ cho đến khi Chính phủ ban hành mới các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực. Trước mắt cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

        a. Lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2014-2016.

        -Báo cáo, so sánh số liệu về tình hình hoạt động tài chính của đơn vị qua 03 năm thời kỳ giao tự chủ 2014-2016 (theo biểu đính kèm).

        -Báo cáo việc xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công.

        -Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị ( thu nhập của CBVC, người lao động; các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, tinh giản biên chế ....), đồng thời rà soát sự thay đổi làm ảnh hướng đến phương án tự chủ như: do nhiệm vụ thay đổi, chế độ chính sách mới ban hành..

        -Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị.

        b. Lập phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017-2019.

        -Các đơn vị sự nghiệp lập phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017-2019 (theo phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính); gửi cơ quan quản lý cấp trên (đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do sở, ngành quản lý), gửi Sở Tài chính ( đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị dự toán cấp I)

        Cơ quan quản lý cấp trên của các đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, thẩm tra dự toán thu chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động); tổng hợp gửi Sở Tài chính (theo phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính)

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 28/11/2016 Lượt xem : 1658
Quay Về

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết