Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Triển khai thực hiện Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

 

  Ngày 21/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 02 năm 2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Sở Tài chính lưu ý một số điểm như sau:

(1) Đối với năm ngân sách 2017, hệ thống mục lục NSNN vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

 Đối với mã số hạch toán ngành, lĩnh vực đầu tư theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và lĩnh vực chi ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2016/QH13 sang danh mục mã số nhiệm vụ chi năm ngân sách 2017 được thực hiện theo Bảng chuyển đổi số 01/BCĐ kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC.

(2) Từ năm ngân sách 2018 trở đi, hệ thống mục lục NSNN được thực hiện thống nhất theo quy định tại thông tư 324/2016/TT-BTC nêu trên.

Đối với mã số hạch toán ngành, lĩnh vực đầu tư theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và lĩnh vực chi ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2016/QH13 sang danh mục mã số nhiệm vụ chi mới được thực hiện theo Bảng chuyển đổi số 02/BCĐ kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC.


 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 05/06/2017 Lượt xem : 1443
Quay Về

Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết