Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 29/02/2020  thay thế Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 và Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21/09/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)   


 
STT
 
Tên thủ tục hành chính
 
I
 
Lĩnh vực: Tài chính Doanh nghiệp (21 thủ tục).
1
Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương
2
Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương
3
Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
4
Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
5
Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
6
Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
7
Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con
8
Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá
9
Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
10
Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
11
Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
12
Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
13
Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường
14
Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường
15
Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
16
Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
17
Thủ tục báo cáo định kỳ
18
Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước
19
Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
20
Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
21
Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
II
 
Lĩnh vực: Giá-Công sản (41 thủ tục)
1
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh.
2
Quyết định điều chuyển tài sản công.
3
Quyết định bán tài sản công.
4
Quyết định thanh lý tài sản công.
5
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.
6
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.
7
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ qua, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư.
8
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.
9
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.
10
Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.
11
Quyết định tiêu hủy tài sản công.
12
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.
13
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.
14
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.
15
Mua hóa đơn lẻ.
16
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
17
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.
18
Mua quyển hóa đơn.
19
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
20
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc.
21
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.
22
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
23
Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
24
Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu.
25
Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên.
26
Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.
27
Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao.
28
Kê khai giá của các doanh nghiệp thuôc phạm vi cấp tỉnh.                                                   
29
 
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh.
30
Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư.
31
Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
32
Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
33
Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
34
Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
35
Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao
36
Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế
37
Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao
38
Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động
39
Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế
40
Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ
41
Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp
 
III
 
Lĩnh vực: Tin học- Thống kê (01 thủ tục)
01
Thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 11/03/2020 Lượt xem : 70
Quay Về

LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết