Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Thông tư sửa đổi bổ sung khoản 11 điều 10 Thông tư số 219 BTC

 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đôi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/20Ỉ3/TT-BTC ngày 31 thảng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hưởng dẫn thỉ hành Luật Thuế giả trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một so điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bố sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính) như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 21/06/2021 Lượt xem : 251
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết