Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch

Ngày 25/10/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 12873/BTC-ĐT hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019.

Tại Văn bản số 12873/BTC-ĐT, Bộ Tài chính đã hướng dẫn thủ tục quản lý, thanh toán đối với vốn đầu tư công đã được cấp thẩm quyền bố trí cho việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật quy hoạch. Trong đó, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho các nhiệm vụ quy hoạch được thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính.

Theo đó, hồ sơ pháp lý gửi một lần, hồ sơ tạm ứng, thanh toán, công tác quyết toán nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho các nhiệm vụ, dự án quy hoạch, chế độ báo báo, trình tự thủ tục cấp Mã số đơn vị quan hệ ngân sách cho nhiệm vụ quy hoạch cũng được Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn cụ thể tại Công văn này.

Chi tiết Văn bản số 12873/BTC-ĐT của Bộ Tài chính tại đây.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 18/11/2019 Lượt xem : 179
Quay Về

Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Website liên Kết