Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý 3 năm 2021

Chiều ngày 07/7/2021, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý III năm 2021.
Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị
 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Cục thuế, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Kho bạc Nhà nước tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục thuế thành phố Kon Tum và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

      
Đồng chí Trần Văn Khiêm - Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ Quý 3 năm 2021.

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh đánh giá, phân tích theo dõi sát tiến độ tình hình thu NSNN, chủ động trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, điều hành thu, chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021: Thực hiện thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 1.507 tỷ đồng, (đạt 43,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 117,2% cùng kỳ năm trước). Trong đó thu nội địa: 1.356 tỷ đồng (đạt 41,7% dự toán, bằng 115,0% cùng kỳ năm trước); Thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) còn lại 1.201 tỷ đồng, (đạt 58,4% dự toán, bằng 125,7% so cùng kỳ năm trước); Thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp 6 tháng đầu năm 1.206 tỷ đồng (đạt 39,6% dự toán, bằng 115,8% cùng kỳ năm trước); Thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 3.680 tỷ đồng, (đạt 35,2% nhiệm vụ chi và bằng 89,4% so cùng kỳ năm trước); bao gồm: Chi đầu tư phát triển 1.357 tỷ đồng, (đạt 37,7% so với nhiệm vụ chi, bằng 77,4% so cùng kỳ năm trước). Trong đó, thuộc kế hoạch vốn năm 2021 là 551 tỷ đồng, (bằng 25,8% so với kế hoạch vốn địa phương giao). Chi thường xuyên 2.315 tỷ đồng, (đạt 44,6% nhiệm vụ chi, bằng 98,3% so cùng kỳ năm trước).

Hội nghị đã được nghe các Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách tại địa phương. Đồng chí Lê Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính và các đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính đã trả lời và giải đáp những vướng mắc mà các Phòng Tài chính - Kế hoạch đã nêu ra tại Hội nghị. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tham gia thảo luận, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ.

 

      
                      Ý kiến, kiến nghị của các Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Trung đã ghi nhận những nỗ lực của công chức, người lao động ngành Tài chính, Kế hoạch trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2021, đồng thời đề nghị toàn ngành Tài chính, Kế hoạch phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021 được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, cụ thể như sau:

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021 ở mức cao nhất; theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng ngành, từng lĩnh vực và từng người nộp thuế, đảm bảo huy động nguồn thu vào NSNN theo tiến độ và đạt dự toán thu được Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2021.

- Chủ động, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác chống thất thu, thu hồi và xử lý nợ đọng thuế; giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của các Chi cục Thuế khu vực để xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định nhằm tạo nguồn thu NSNN để bố trí đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị,… Rà soát, triển khai quyết toán dự án hoàn thành theo phân cấp quản lý theo đúng thời gian quy định; xử lý các Dự án vi phạm thời gian quyết toán theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1745/UBND-HTKT ngày 28 tháng 5 năm 2021.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm, phấn đấu đến 30/9/2021 đạt 60% và đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch được giao. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2020 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2021 sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ.

- Triển khai thực hiện cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ; Văn bản số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính và hướng dẫn số 2157/STC-QLNS ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Sở Tài chính.

- Triển khai rà soát, tổng hợp và chi trả kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19; Rà soát, chi trả kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương do điều chỉnh, thay đổi theo danh sách các xã được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc.

- Triển khai công tác đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

- Dự thảo hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về ban hành Nghị quyết phân cấp NSĐP giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết ban hành định mức phân bổ ngân sách năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai công tác xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  Phối hợp các đơn vị liên quan, lập các thủ tục sắp xếp, bán đấu giá các cơ sở nhà đất đã được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương; thẩm định giá đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, đảm bảo tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Sở Công thương và các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự trữ hàng hoá, việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác xác định, công bố giá trị doanh nghiệp của Trung tâm Đăng kiểm 82.S.01 để Cổ phần hóa.

- Ngành Tài chính - Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý chú trọng triển khai thực hiện, tham mưu cấp trên chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung còn hạn chế mà HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chỉ ra qua thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XII.

         Tin, ảnh: LCL-VP

 

       
 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 08/07/2021 Lượt xem : 902
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết