Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

TIN MỚIThông báo mời thầu gói thầu Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng từ năm 1996 đến năm 2003 của Sở TC

 

Tên gói thầu

Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng từ năm 1996 đến năm 2003 của  Sở Tài chính tỉnh tỉnh Kon Tum.

Giá gói thầu

849 969 000 đ

Nguồn vốn

Nguồn chi khác, ngân sách tỉnh năm 2018.

Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT

Số 796/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Chủ đầu tư, bên mời thầu

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (số điện thoại: 02603.86862.344/02603.862.344)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức đấu  thầu

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Từ tháng 8/2018

Loại hợp đồng

Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 ngày

 

 

Thông báo mời thầu gói thầu Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

  

Tên gói thầu

Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Giá gói thầu

499.384.000 đồng

Nguồn vốn

Kinh phí sự nghiệp quản lý đất đai, ngân sách tỉnh năm 2018

Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT

Số 166/QĐ-STC ngày 12/7/2018

Chủ đầu tư, bên mời thầu

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (số điện thoại: 02603.864.480/02603.862.344)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu  thầu

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Từ tháng 8/2018

Loại hợp đồng

Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 ngày

 

Chi tiết Quyết định 166/QĐ-STC ngày 12/7/2018 tại đây

Tải về Phiếu đăng ký thông báo mời thầu tại đây

Tải về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại đây

 

 

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết