banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Danh mục Email, số điện thoại công chức Sở Tài chính
20-4-2023
 
   
 
DANH MỤC Email, SỐ ĐIỆN THOẠI CBCC SỞ TÀI CHÍNH
     
1.  Sở Tài chính tỉnh Kon Tum  
  Điện thoại: 02603862344
  Email: stc@kontum.gov.vn
     
2.  Lãnh đạo Sở  
     
  Nguyễn Văn Điệu Giám đốc
  Điện thoại: 0913.418.103
  Email: nvdieu.stc@kontum.gov.vn
     
  U Thị Thanh Phó Giám đốc
  Điện thoại: 0905.553.779
  Email: utthanh.stc@kontum.gov.vn
     
  Lê Văn Trung Phó Giám đốc
  Điện thoại: 0903.508145
  Email: lvtrung.stc@kontum.gov.vn
     
  Huỳnh Ngọc Hùng Phó Giám đốc
  Điện thoại: 0982.414709
  Email: hnhung.stc@kontum.gov.vn
     
3. Văn phòng Sở  
  Điện thoại:  
  Email: vp.stc@kontum.gov.vn
     
  Trà Văn Thể Chánh Văn phòng
  Điện thoại:  
  Email:  
     
  Đinh Thị Hoa Phó Chánh Văn phòng
  Điện thoại:  
  Email: dthoa.stc@kontum.gov.vn
     
  Phạm Thị Thu Hồng Văn thư
  Điện thoại:  
  Email: ptthong.stc@kontum.gov.vn
     
  Ngô Thị Ngọc Thuý Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: ntnthuy.stc@kontum.gov.vn
     
  Trần Anh Vũ Nhân viên
  Điện thoại:  
  Email:  
     
4. Phòng Quản lý ngân sách  
  Điện thoại:  
  Email: qlns.stc@kontum.gov.vn
     
  Trần Văn Khiêm Trưởng phòng
  Điện thoại: 0913.418101
  Email: tvkhiem.stc@kontum.gov.vn
     
  Hồ Thị Thanh Thủy Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: httthuy.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Việt Hà Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: nthai.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Thị Thu Hiên Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: ntthien.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Tuấn Hải Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nvha.stc@kontum.gov.vn
     
  Vũ Thị Ngọc Diễm Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: vtndiem.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Thị Thuỳ Dung Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nttdung.stc@kontum.gov.vn
     
  Đỗ Hải Hào Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: dhhao.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: ntthien94.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Hoàng Hữu Tân Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nhhtan.stc@kontum.gov.vn
 
Lê Huỳnh Thanh Thảo
Điện thoại:
Email:

Chuyên viên

lhtthao.stc@kontum.gov.vn
5. Phòng Quản lý Giá - Công sản  
  Điện thoại:  
  Email: qlgcs.stc@kontum.gov.vn
     
  Quách Thái Long Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: qtlong.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Tố Uyên Phó Trưởng phòng 
  Điện thoại:  
  Email: httha.stc@kontum.gov.vn
     
  Đặng Duy Quang Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: ntuyen.stc@kontum.gov.vn
     
  Trương Diệu Linh Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: tdlinh.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Văn Hải Đức Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nvhduc.stc@kontum.gov.vn
     
  Cao Thị Mỹ Vy Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: ctmvy.stc@kontum.gov.vn
     
  Blong Đạt Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: bldat.stc@kontum.gov.vn
     
  Hồ Thị Hằng Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: hthang.stc@kontum.gov.vn
     
  Hoàng Thị Hồng Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: hthong.stc@kontum.gov.vn
     
6. Phòng Tài chính Đầu tư  
  Điện thoại:  
  Email: tcdt.stc@kontum.gov.vn
     
  Võ Chí Công Trưởng phòng
  Điện thoại: 0905.367879
  Email: vccong.stc@kontum.gov.vn
     
  Trần Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: ttthien.stc@kontum.gov.vn
     
  Thái Văn Anh Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: tvanh.stc@kontum.gov.vn
     
  Đào Xuân Nhân Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: dxnhan.stc@kontum.gov.vn
 
Lê Ngọc Anh Dũng
Điện thoại:
Email:


Lê Châu Long
Điện thoại:
Email:

Chuyên viên

lnadung.stc@kontum.gov.vnlclong.stc@kontum.gov.vn
7. Phòng Tài chính Doanh Nghiệp  
  Điện thoại:  
  Email: tcdn.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Đình Sáu Trưởng phòng
  Điện thoại:  
  Email: ndsau.stc@kontum.gov.vn
     
  Nguyễn Trung Hiếu Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: nthieu.stc@kontum.gov.vn
     
  Đồng Sĩ nghị Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: dsnghi.stc@kontum.gov.vn
     
8. Thanh tra Sở  
  Điện thoại:  
  Email: tt.stc@kontum.gov.vn
     
  Thái Vĩnh Bình Chánh Thanh tra
  Điện thoại: 0915.668548
  Email: tvbinh.stc@kontum.gov.vn
     
  Võ Tấn Duy Phó Chánh Thanh tra
  Điện thoại:  
  Email: vtduy.stc@kontum.gov.vn
     
  Trần Trọng Đức Phó Chánh Thanh tra
  Điện thoại:  
  Email: ttduc.stc@kontum.gov.vn
     
  Đặng Văn Thông Thanh tra viên
  Điện thoại:  
  Email: dvthong.stc@kontum.gov.vn
     
  Huỳnh Thị Thu Dung Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: httdung.stc@kontum.gov.vn


 

Nguyễn Lương Minh
Điện thoại:
Email:

Chuyên viên

nlminh.stc@kontum.gov.vn
 
Hồ Thị Lan Thanh

Chuyên viên
  Điện thoại:  
  Email: htlthanh.stc@kontum.gov.vn

Số lượt xem:4200

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn


1537696 Tổng số người truy cập: 5251 Số người online:
TNC Phát triển: