banner
Thứ 2, ngày 22 tháng 7 năm 2024
Kế toán, kiểm toán chủ động trong việc ứng dụng CMCN 4.0

 Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, việc ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách nói chung và kế toán, kiểm toán nói riêng là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính. Việc ứng dụng này sẽ tạo ra những thời cơ và thách thức lớn đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam. Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

15-11-2018

Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại một số nước

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố cơ chế chính sách, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực... vai trò của công tác giám sát tài chính là rất quan trọng. Kinh nghiệm giám sát

29-8-2018

Nâng cao hiệu quả giám sát tài chính tại doanh nghiệp nhà nước

 Giám sát tài chính là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước thì việc tăng cường hoạt động giám sát tài chính tại các doanh nghiệp này lại càng trở thành vấn đề có tính thời sự, cấp bách. Bài viết trao đổi về giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giám sát trong thời gian tới.

29-8-2018

Những sai phạm qua thanh tra, kiểm tra công tác trích lập các khoản dự phòng

 Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 7/12/2009; tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại một số đơn vị vẫn xảy ra tình trạng thực hiện không đúng các quy định của Thông tư làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và gây khó khăn trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

29-8-2018

Trao đổi kinh nghiệm thanh tra về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

 Hiện nay, chính sách chế độ nhà nước cho phép các doanh nghiệp thực hiện trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. Đây là một trong biện pháp để doanh nghiệp bảo toàn và phát triển vốn. Thực tế, qua thanh tra phát hiện nhiều doanh nghiệp lợi dụng cơ chế tài chính của Nhà nước để thực hiện trích lập không đúng nguyên tắc nhằm mục đích giấu lợi nhuận thực hiện, giảm số phải nộp ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi) và mục đích giấu lỗ (đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ). Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phải có đầy đủ các điều kiện sau:

29-8-2018

3 Phương pháp xử lý nợ khó đòi doanh nghiệp cần chú ý

Xử lý nợ khó đòi là vấn đề đau đầu cho nhà quản lý vì dính dáng đến cả quyền lợi tài chính, pháp luật và vấn đề thương hiệu. Vì thế Doanh nghiệp cần có những cách tiếp cận chủ động và bình tĩnh nhất... 

Xử lý nợ khó đòi luôn là một vấn đề gây đau đầu cho các nhà điều hành, vì nó không chỉ liên quan đến vấn đề quyền lợi của các bên doanh nghiệp, mà còn liên quan đến pháp luật và uy tín của thương hiệu.

1-12-2017

Tìm hiểu về dự báo tài chính

 Dự báo là một môn khoa học hết sức rộng lớn. Trong tài chính doanh nghiệp, dự báo là quá trình xem xét thời kỳ đã qua, nhìn nhận hiện tại và ước định tình hình tài chính của doanh nghiệp ở tương lai đặt trong một viễn cảnh nhất định
Việc dự báo tài chính tập trung vào dự báo Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và dự báo nhu cầu vốn bằng tiền. Bởi lẽ các tài liệu này thể hiện mục tiêu tài chính của doanh nghiệp cần đạt tới trong tương lai

1-12-2017

Phương thức phân biệt các khoản chênh lệch doanh thu và chi phí

 THS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG, THS. NGÔ THỊ HƯỜNG - ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ở Việt Nam hiện nay, các quy định về việc ghi nhận doanh thu và chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp có sự khác biệt giữa quy định của kế toán và quy định của thuế. Điều này tạo ra sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông qua phân biệt các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn, bài viết trao đổi về việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp chính xác và hợp lý hơn.

9-11-2017

Về nội dung phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp

 Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng (HQSD) tài sản (TS) được thể hiện qua các chỉ tiêu có liên quan rất chặt chẽ với TS phản ảnh trên Bảng cân đối kế toán (BCĐKT). Trong thời gian qua, những quy định về trình bày thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC), trong đó có TS trên BCĐKT đã có nhiều thay đổi. Những thay đổi này, ảnh hưởng rất lớn đến nội dung phân tích HQSD TS của doanh nghiệp (DN).

6-10-2017

Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại một số nước

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố cơ chế chính sách, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực... vai trò của công tác giám sát tài chính là rất quan trọng. Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc và Hàn Quốc được nghiên cứu trong bài viết là những tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong quá trình quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả nguồn tài chính nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước...

6-10-2017

Kế toán điều chỉnh một số nghiệp vụ kinh tế khi phát hiện sai sót

 Hiện nay, khi phát hiện sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán cũng như qua kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng, việc điều chỉnh số liệu tại các đơn vị kế toán thực hiện chưa thống nhất. Các sai sót nêu trên xảy ra rất đa dạng, phức tạp và phong phú. Bài viết giới thiệu cách xử lý đơn giản nhất, một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

6-10-2017

Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến các quy định trong chế độ kế toán DN hiện hành (TT 200/2014)

 Thông tư số 200/2014 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp từ cuối năm 214, có hiệu lực từ đầu năm 2015.
Thông tư đã đi vào cuộc sống trên 2 năm nay, nhưng do có nhiều quy định mới, khiến cho việc áp dụng lần đầu có phần khó khăn vì chưa được giải thích, hướng dẫn cụ thể.

6-10-2017

"Giữ thuế suất thuế GTGT ở mức thấp không phải là cách tốt nhất để giải quyết cân bằng tài khóa ..."

 Đó là quan điểm của Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Ông Sebastian Eckardt nhận định đối với Dự án Luật sửa 5 Luật về thuế đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến và đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Để cung cấp thêm thông tin đa chiều liên quan đến Dự án Luật, Cổng TTĐT Bộ Tài chính xin giới thiệu quan điểm của Ông Sebastian Eckardt nhận định và đánh giá về một số nội dung tại Dự án Luật.

1-9-2017

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Quan điểm của Đảng và một số vấn đề đặt ra

 Kể từ khi đổi mới đến nay, quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân luôn nhất quán, ngày càng được hoàn thiện; đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được nghiên cứu sâu hơn nhằm thống nhất về mặt nhận thức, tạo ra những chuyển biến về hành động để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

2-8-2017

Nhà nước kiến tạo phát triển: Khái niệm và thực tế

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ làm thay đổi nhanh chóng hàng loạt vấn đề mang tính toàn cầu đặt ra yêu cầu phải có tư duy mới về phát triển, xác định lại vai trò các chủ thể phát triển. Vai trò của nhà nước cũng thay đổi, từ chỗ đơn thuần là công cụ thống trị giai cấp chuyển sang làm chức năng cơ quan công quyền, quản lý xã hội, phục vụ, cung cấp dịch vụ công -Nhà nước kiến tạo phát triển. Từ lý thuyết đến thực tiễn nhà nước kiến tạo phát triển được thể hiện ở các mô hình Nhật Bản, Hàn Quốc, Xinhgapo, Pháp, Mỹ và ở các nước Scanđinavia đã thể hiện nội hàm, bảnchất của nó. Đó là một mô hình quản lý nhà nước, trong đó nhà nước đề ra các chính sách mang tính định hướng phát triển,tạo môi trường và điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và và hội nhập quốc tế; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

2-8-2017

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tài chính

 Đảng ta khẳng định, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự phát triển của cách mạng nước nhà. Tài chính Việt Nam được hình thành từ ngày lập nước và từng bước trưởng thành, phát triển cùng đất nước. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, tài chính Việt Nam đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Bác, ra sức phấn đấu phục vụ có hiệu quả sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

21-6-2017

Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp

 Trong xu thế toàn cầu hóa, minh bạch hóa tài chính và tin học hóa, một hệ thống thông tin kế toán hữu hiệu sẽ giúp các nhà lãnh đạo ra các quyết định quản trị một cách nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Vì vậy, việc xác định chính xác các nhân tố ảnh hưởng đến kiếm soát (như thiết bị xử lý, phần mềm kế toán, quy trình xử lý, dữ liệu, thông tin và con người) cùng với việc đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin kế toán là việc làm cấp thiết, có như vậy mới có thể giúp cho hệ thống thông tin kế toán hoạt động liên tục với chi phí thấp, góp phần vào sự thành công chung của doanh nghiệp.

21-6-2017

Bảo vệ cổ đông nhỏ, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, minh bạch

 iệt Nam đã được quốc tế đánh giá là một quốc gia có nhiều cải thiện về bảo vệ quyền cho cổ đông nhưng thực tế hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận thức đầy đủ cũng như chưa thực sự tuân thủ các quy định pháp lý và các nguyên tắc quản trị công ty tốt trong việc bảo vệ cổ đông, nhất là đối với cổ đông nhỏ. Đây là khoảng trống cần sớm được lấp đầy trong vấn đề bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ ở Việt Nam hiện nay.

21-6-2017

Bàn về nội dung và các nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

 Để đánh giá hết hiệu quả cũng như tính khả thi của dự án, các chủ đầu tư, nhà quản lý và nhà tài trợ đều phải tiến hành thẩm tra, xem xét các chỉ tiêu tài chính, kinh tế, xã hội môi trường của dự án, qua đó, cân nhắc xem có nên thực hiện dự án hay không. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản trong việc thẩm định dự án đầu tư và các nguyên tắc cơ bản trong việc thẩm định tài chính của dự án đầu tư.

21-6-2017

Bàn thêm về đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

 Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Luật Kế toán 2015. Bài viết hệ thống lại một số quy định mới đáng chú ý về việc đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

21-6-2017

Những vấn đề đặt ra đối với chính sách tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển ở Việt

 Bài viết làm rõ thế nào là doanh nghiệp khởi nghiệp, chỉ ra những điểm khác biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, bài viết này cũng làm rõ bản chất của chính sách tiền tệ (CSTT) trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, để từ đó thấy được vai trò của CSTT hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Từ đó, bài viết sẽ đưa ra quan điểm về CSTT hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

18-4-2017

Vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp

 Kế toán quản trị là bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Theo Luật Kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa là “việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”. Bài viết phân tích vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

18-4-2017

Tiết kiệm, chống lãng phí đối với vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

 Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 theo Quyết định số 398/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2017 đặt ra yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

18-4-2017

 

3-4-2017

 

28-3-2017

Trang sau

Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản


Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn


1613782 Tổng số người truy cập: 958 Số người online:
TNC Phát triển: