banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 32/2023/TT-BTC 29/5/2023 Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoach
Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN 29/5/2023 Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Thông tư 31/2023/TT-BTC 25/5/2023 Thông tư 31/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính
Thông tư số 29/2023/TT-BTC 17/5/2023 Thông tư số 29/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông.
03/2023/QĐ-KTNN 28/4/2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-KTNN về việc bãi bỏ quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư
04/2023/QĐ-KTNN 28/4/2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-KTNN về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
05/2023/QĐ-KTNN 28/4/2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-KTNN về việc bãi bỏ quyết định số 01/2019/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp
06/2023/QĐ-KTNN 28/4/2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-KTNN về việc bãi bỏ quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng
23/2023/TT-BTC 25/4/2023 Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
19/2023/TT-BTC 20/4/2023 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 150 BTC
21/TT-BTC 14/4/2023 Thông tư số 21/2023/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
22/2023/TT-BTC 14/4/2023 Thông tư 22 của BTC bãi bỏ Thông tư 42 về hướng dẫn, sử dụng KP hỗ trợ từ NSNN cho hđ sáng tạo tác phẩm, nghệ thuật..ở các hội nhà báo ĐP giai đoạn 2016-2020
20/2023/TT-BTC 13/4/2023 Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet
18/2023/TT-BTC 21/3/2023 Quy định về mức thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 1/1/2023 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 1/1/2023 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 1/1/2023 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 1/1/2023 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023 1/1/2023 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023 1/1/2023 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181965 Tổng số người truy cập: 831 Số người online:
TNC Phát triển: