banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư số 36/2024/TT-BTC 6/6/2024 Thông tư ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp
Thông tư Số 37/2024/TT-BTC 6/6/2024 Thông tư ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
Thông tư số 30/2024/TT-BTC 16/5/2024 Thông tư Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá
Thông tư Số 29/2024/TT-BTC 16/5/2024 Thông tư quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
Thông tư số 24/2024/TT-BTC 17/4/2024 Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Thông tư số 23/2024/TT-BTC 12/4/2024 Thông tư Sửa đổ, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
Thông tư số 14/2024/TT-BTC 1/3/2024 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Thông tư số 13/2024/TT-BTC 23/2/2024 Thông tư hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Thông tư số 10/2024/TT-BTC 5/2/2024 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
Thông tư số 09/2024/TT-BTC 5/2/2024 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thông tư số 11/2024/TT-BTC 5/2/2024 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
Thông tư số 79/2023/TT-BTC 29/12/2023 Thông tư số 79/2023/TT-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tài chính
Thông tư số 74/2023/TT-BTC 27/12/2023 Thông tư số 74/2023/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính
Nghị định số 84/2023/NĐ-CP 1/12/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP) giai đoạn 2022-2027
Thông tư số 72/2023/TT-BTC 1/12/2023 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
Nghị định số 82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ Phí
Thông tư số 68/2023/TT-BTC 8/11/2023 Thông tư số 68/2023/TT-BTC về việc bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao
Thông tư số 64/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
Thông tư số 65/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
Thông tư số 60/2023/TT-BTC 5/10/2023 Thông tư số 60/2023/TT-BTC quy định mức thu nộp miễn quản lý lệ phí đăng ký cấp biển giao thông cơ giới đường bộ
Trang sau
 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn






1542588 Tổng số người truy cập: 7049 Số người online:
TNC Phát triển: