banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023

6-6-2023

2-6-2023

31-5-2023

30-5-2023

30-4-2023

Thực hiện Công văn số 1081/UBND-NNTN ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

21-4-2023

Phổ biến, quán triệt Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an_Theo VB 356 BCĐ

Chi tiết tại đây

Thông tư 124/2021/TT-BCA tại đây

Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 tại đây

7-3-2023

Quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 663-TB/TU ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy_theo CV số 244/UBND-NC ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

2-2-2023

Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết HN lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII

Thực hiện Công văn số 966-CV/ĐUK ngày 01/12/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 22/12/2022, Chi bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Qũy phát triển đất tỉnh. 

6-1-2023

Tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công an_theo VB số 4267/BCĐ-NC ngày 16/12/2022 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TD BVANTQ tỉnh

Chi tiết tại đây

Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 tại đây

22-12-2022

 Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ_theo CV số 4070/UBND-NC ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 tại đây

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tại đây

 

14-12-2022

 Chi tiết tại đây

14-12-2022

Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng_theo CV 4080/UBND-KGVX ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

13-12-2022

 Chi tiết tại đây

5-12-2022

 Chi tiết tại đây

NQ 23 của BCT tại đây

5-12-2022

Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định của Pháp Lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chi tiết tại đây

5-12-2022

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chi tiết tại đây

5-12-2022

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước_Theo VB 3805 của UBND tỉnh.

Chi tiết tại đây

56/2012/NĐ-CP tại đây

14-11-2022

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045_theo VB 3719 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

7-11-2022

 Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị_theo VB 2811 UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

Quy định số 69-QĐ/TW tại đây

31-8-2022

 Chi tiết tại đây

31-8-2022

 Chi tiết tại đây

31-8-2022

 CVUB-V/v chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong các cơ quan, đơn vị và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết tại đây

26-8-2022

 Chi tiết tại đây

26-8-2022

 Triển khai hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012

Chi tiết tại đây

 

11-8-2022

Trang sau
Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181963 Tổng số người truy cập: 829 Số người online:
TNC Phát triển: