banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2024
Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và triển khai thực hiện Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
27-12-2024
          Thực hiện Công văn số 1450-CV/ĐUK ngày 08/12/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức quán triệt, triển khai các  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và triển khai thực hiện Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng”.
          Ngày 27/12/2023, Chi bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và triển khai thực hiện Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng“về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng” với sự tham gia của tất cả đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh do Đồng chí U Thị Thanh, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết
         
          Tại hội nghị, đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản các nghị quyết: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng”.
          Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm giúp đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh nắm vững quan điểm chỉ đạo, những điểm mới, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII. Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí U Thị Thanh, Bí thư Chi bộ yêu cầu: Đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh cần tiếp thu nghiêm túc, tiếp tục nghiên cứu kỹ những nội dung các nghị quyết, nhất là nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực.


Đồng chí U Thị Thanh, Bí thư Chi bộ Sở Tài chính triển khai tại Hội nghị

          Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII ở Chi bộ Sở Tài chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh. Qua đó giúp cấp ủy, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Chi bộ nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 8, khoá XIII; kịp thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với đảng viên, công chức, người lao động tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp ủy trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./.
                                                                                             Chi bộ Sở Tài chính
 
Số lượt xem:306

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.

1401381 Tổng số người truy cập: 1885 Số người online:
TNC Phát triển: