banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện CTMTQG giai đoạn 2021-2025

2-6-2023

31-5-2023

29-5-2023

23-5-2023

23-5-2023

17-5-2023

5-5-2023

30-4-2023

30-4-2023

30-4-2023

30-4-2023

20-4-2023

 Chi tiết tại đây

 Dự thảo tại đây

1-3-2023

 Chi tiết tại đây

 Dự thảo tại đây

1-3-2023

 Chi tiết tại đây

 Dự thảo tại đây

15-2-2023

Dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

7-2-2023

 Chi tiết tại đây

2-2-2023

 Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

13-12-2022

 Chi tiết tại đây

 Dự thảo tại đây

13-12-2022

Dự thảoThông tư thay thế Thông tư số 185/2016/TT-BTC và Thông tư số 56/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Chi tiết tại đây

5-12-2022

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

5-12-2022

 Chi tiết tại đây

29-11-2022

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 150/2020/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

23-11-2022

Dự thảo Thông tư quy định về hình thức, thời gian thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

23-11-2022

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 187/2016/TT-BTC và Thông tư số 108/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Chi tiết tại đây

Dự thảo tại đây

23-11-2022

Trang sau
Hinh Anh
Góp ý dự thảo văn bản

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181904 Tổng số người truy cập: 757 Số người online:
TNC Phát triển: